16 и 17. јул - Епископ Антиноген (попрсја), св. Марина (сцена)

16 и 17. јул - Епископ Антиноген (попрсја), св. Марина (сцена)

  • Copyright: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА