BLAGO: Archives


Virtual reality
Digital archives
Other archives
Documents


[ English ::: Српски ]

St. Peter's Church - Bibliography
Ст. Новаковић, Први основи словенске књижевности код балканских Словена, Београд 1893.
И. Руварац, Рашки епископи и митрополити, ГЛАС СКА, Београд 1901.
Ст. Станојевић, О Јужним Словенима у 6, 7 и 8 веку, ГЛАС СКА, Београд 1908.
В. Марковић, Православно монаштво и манастири у средњовековној Србији, Сремски Карловци 1920.
А. Дероко, Три манастира средњовековног Раса, Мисао (1922) 1675.
В. петковић, Народна старина 1, 1922, 119
Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина, пос. изд. СКА, Београд 1928.
Ђ. Бошковић, Белешке са путовања, Старинар VII, Београд 1932, 108
М. Пурковић, Српски епископи и митрополити средњег века, Библиотека хришћанског дела, св. 4-6, Скопље 1937
В. Петковић, Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа, Беогад 1950, 244
С. Ненадовић, Две реконструкције штуко-пластике у српској средњевековној архитектури, Зборник заштите споменика културе XI, Београд 1958, 85-93
Ђ. Мано-Зиси, Љ. Поповић, Илири и Грци, Каталог Народног музеја у београду, 1959/60.
Ј. Нешковић, Петрова црква код Новог Пазара, Зборник Архитектонског факултета 6 (1961), стр. 1-33
Ј. Нешковић, Петрова црква код Новог Пазара, Конзерваторски радови на архитектури, Саопштења 4, Београд 1961, 137-148
М. Лађевић, Резултати испитивачких радова на фрескама цркве Св. Петра и Павла крај Новог Пазара, Саопштења 4 (1961), 149-154
Ђ. Мано-Зиси, Накит и ћилибар у налазу из Петрове цркве код Новог Пазара, Гласник САНУ XII, св. 1, 1961.
Р. Николић, Петрова црква и Ђурђеви ступови, ед. Туристички савез Србије и "Туристичка штампа", Беогад, 1961
А. Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњевековној Србији, Београд 1962, 27, 38 и 46
R. Ljubinković, Quelques observations sur le probleme des raports artistiques entre Byzance, l'Italie meridionale et la Serbie avant XIII siecle, X Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina, Ravena 1963.
С. Радојчић, Старо српско сликарство, Нови Сад 1966, 17-19
Енциклопедија ликовних уметности, 4, Загреб 1966, 57
М. Ћоровић-Љубинковић, Студенички мајстори каменоресци и њихови споменици око Петрове цркве код Новог Пазара, Зборник радова Народног музеја у Београду (MCMLXVII), 317-329
Д. Тасић, Нови Пазар и околина, Београд 1969, 123-125
М. Ћоровић-Љубинковић, Живопис цркве Св. Петра код Новог Пазара, Старинар 20, 1969, Зборник Ђурђа Бођковића, Београд, 1970, 35-41
А. Јуришић, Праисторијски слој Петрове цркве код Новог Пазара, Саопштења VIII, Београд, 1969. 35-50
Ђ. Мано-Зиси и Љ. Поповић, Нови Пазар, Илирско-грчки налаз, Београд, Народни музеј, 1969.
М. Ћоровић-Љубинковић, Некропола цркве св. Петра код Новог Пазара; Архијерејско одејаније непознатих рашких митрополита, Зборник Народног музеја, књ. IV, Београд 1970, 178-185
Р. Николић, Историјско-уметничке вредности Петрове цркве код новог Пазара, Елаборат за сликарско-конзерваторске радове на живопису Петрове цркве - Документација Републичког завода за заштиту споменика културе, Београд 1972.
С. Мандић, Псалам из Петрове цркве и ирмос из Сопоћана, Древник, Београд 1975.
В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 25-26, 28, 43, 188-189, 199
Ђ. Бошковић, Архитектура средњег века, Београд 1976, 280
Ј. Калић, Црквене прилике у српским земљама до стварања Архиепископије 1219. године, Сава Немањић - Свети Сава, историја и предање, међународни научни скуп, ед. САНУ, Београд 1979, 27-53
С. Ненадовић, Архитектура у Југославији од IX од XVIII века, Београд 1980, 19-22
Е. Мушовић, Петрова црква у Летопису попа Дукљанина, Историјски записи, Титоград 1981.
Историја српског народа књига 1, Београд 1981, 231-232, 245, 290, 423-424
Р. Михаиловић, Црква светог Петра код Новог Пазара, Новопазарски зборник бр. 10, Нови Пазар 1986, 67-100
Г. Марјановић-Вујовић, Петрова црква код Новог Пазара, Новопазарски зборник бр. 10, Нови Пазар 1986, 241-244
А. Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњевековној Србији, Београд (1985), 38-39
Б. Тодић, Српско сликарство у доба краља Милутина, Београд 1998.