BLAGO: Archives


Virtual reality
Church digital archives
Chapel digital archives
Other archives
Documents


[ English ::: Српски ]

Pillars of St. George - Bibliography
Живот Стефана Немање од краља Стефана Првовенчаног, Стара српска књижевност I, Н. Сад - Београд 1970, 79-81.
Живот краља Драгутина од архиепископа Данила II, Стара српска књижевност, Н. Сад - Београд 1970, 359.
Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Ср. Карловци 1927, 18, 19, 72, 75, 102, 179, 183.
Н. Окуневь, Столпы святаго Георгия, Seminarium Kondakovianum I, Praha 1927, 234-245.
А. Гиљфердинг, Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Србији, Сарајево 1972, 128-137.
F. Kanitz, Das Königreich Serbian und das Serbenvolk, Leipzig 1909, 49.
G. Millet, L'ancien art serbe, Paris 1919, 59.
А. Дероко, Три манастира средњовековнога Раса, Мисао 1922, 1673-1679.
V. Petković, Eine Kirche des Königs, Nemanjas, Studien zur Kunst des Ostens, Wien und Hellerau 1923, 159-167.
М. Васић, Жича и Лазарица, Београд 1928, 18-27, 30-33.
A. Derocco, Les deux églises des environs de Ras, L'art byzantin chez les Slaves 1930, 130-137.
Ђ. Бошковић, Белешке са путовања, Старинар VII, Београд 1932, 105.
С. Радојчић, Портрети српских владара у средњем веку, Скопље 1934.
С. Радојчић, Улога антике у старом српском сликарству, Гласник Државног музеја у Сарајеву, н. с. I, 1946, 41.
М. П. Суреп, Откривена скица за фреску из XII века, Књижевне новине од 24. II 1948.
Б. Дамјановић, Конзерваторски радови на Стубовима у Расу, Музеји 1, Београд 1948, 106-111.
В. Петковић, Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа, Београд 1950, 113-115.
С. Радојчић, Мајстори старог српског сликарства, Београд 1955, 6-7.
A. Xyngopoulos, Thessalonique et la peinture macedonienne, Athènes 1955, 21-22.
G. Millet, La peinture du Moyen âge en Yougoslavie, I, Paris 1955, pl. 22-30, 89-90.
С. Мандић, Фреске скинуте са зидова неких порушених цркава, Саопштења I, Београд 1956, 169-170.
Р. Николић, Петрова црква и Ђурђеви ступови, Београд 1961, 9-13.
А. Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији, Београд 1962, 49, 63-64, 106.
R. Hamman-Mac Lean und H. Hallensleben, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien von 11 bis zun frühen 14 jahrhundert, Giessen 1963, Plan 8a, b.
С. Радојчић, Старо српско сликарство, Београд 1966, 28-30.
В. Ј. Ђурић, Историјске композиције у српском сликарству средњег века и њихове књижевне паралеле II, Зборник радова византолошког института X, Београд 1967, 131-137.
М. Радовић, Ослобођење Новог Пазара 1912. године, Наша прошлост 2, Краљево 1967, 28.
П. Мијовић, Куполна аркада Ђурђевих ступова, Старинар Н. С. XX, Београд 1970, 223-232.
Д. Милошевић, Срби светитељи, Србљак књ. IV, Београд 1970, 194-195.
В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 27-28, 43.
Ј. Нешковић, Ђурђеви ступови у Расу, Рашка баштина I, Краљево 1975, 149-159.
Ђ. Бошковић, Архитектура средњег века, Београд 1976, 282-285.
R. Hamann-Mac Lean, Grundlagung zu einer geschichte der mittelalterichen Monumentalmalerei in Serbian und Makedonien, Giessen 1976, 307-309, passim.
Ј. Нешковић, Архитектонска истраживања Ђурђевих ступова у Расу, Новопазарски зборник 1, Нови Пазар 1977, 97-110.
V. J. Đurić, La peinture murale byzantine, XIIe et XIIIe siècle, Actes du XVe Congrès int. d'études byzantines, I, Athènes 1979, 172-175, passim.
С. Ненадовић, Архитектура у Југославији од IX-XVIII века, Београд 1980, 43-46.
D. Mouriki, Stylistic trends in monumental painting of Greece during the eleventh and twelfth centuries, Dumbarton Oaks papers, No. 34-35, Washington, 1980-1981, 107-108.
Историја српског народа, Београд 1981, 275-276, 289-290, 422-423.